en

Obchodné podmienky – BMW Lifestyle


Všeobecné
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky predaja originálnych BMW Lifestyle produktov pri uzatváraní zmlúv na diaľku prostredníctvom e-Shopu.

 • Pod pojmom
  • „Predávajúci“ sa rozumie RIJA - Bavaria, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 395, 912 50 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 802 409, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 18022/R,

  • „e-Shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.rijabavaria.sk,

  • „Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-Shopu odoslala Predávajúcemu objednávku,

  • „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 • Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie, podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Adresa: RIJA – Bavaria, s.r.o., M.R.Štefánika 395, 91250 Trenčín
Telefónne číslo: 0377730720
E-mailová adresa: info@rijabavaria.sk

Postup uzavretia zmluvy na diaľku

 • Spotrebiteľ si môže prostredníctvom E-shopu kúpiť tovar ponúkaný Predávajúcim. Spotrebiteľ vyplní objednávku, v ktorej uvedie požadované údaje, a to: meno, priezvisko Spotrebiteľa, e-mailový a telefonický kontakt na Spotrebiteľa, jeho fakturačnú a dodaciu adresu, presné označenie objednávaného tovaru jeho názvom, množstvo tovaru, cenu tovaru s DPH.

 • Bezprostredne pred odoslaním objednávky informuje Predávajúci Spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne (i) o hlavným vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) o celkovej cene vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (iii) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, a (iv) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa.

 • Spotrebiteľ odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby Spotrebiteľ a Predávajúci uzatvorili zmluvu na diaľku.

 • Po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi bezodkladne prijatie objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku.

Platobné a dodacie podmienky

 • Kúpnu cenu za tovar kúpený v e-Shope Predávajúceho je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni Predávajúceho,
  • platba platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru v predajni Predávajúceho,
  • platba dobierkou do SR alebo ČR pri dodaní tovaru kuriérom,
  • platba platobnou kartou kuriérovi pri dodaní tovaru,
  • platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.
 • Spôsob doručenia tovaru a cena za doručenie:

  • Osobný odber tovaru; cena za doručenie: 0 EUR
  • Kuriérom: GEIS - GLS _; cena za doručenie: 4 € bez DPH

Dodacie podmienky:

 • Lehota dodania tovaru závisí od druhu objednaného a zvoleného spôsobu dodania tovaru. Pokiaľ nie je v záväznej objednávke uvedené niečo iné,  Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

 • V prípade ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 • Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa bodu 3.3.1 a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, má Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.

 • Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.

 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za neúspešné doručenie objednávky. V prípade ak kupujúci poruší povinnosť prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Reklamácia

 • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu osobne v predajni Predávajúceho na adrese: _ alebo písomne na adresu sídla Predávajúceho uvedenú vyššie. Spolu s reklamáciou je Spotrebiteľ povinný odovzdať i reklamovaný tovar a originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. V reklamácii Spotrebiteľ podrobne popíše reklamovanú vadu tovaru. Doručený tovar nesmie byť špinavý. 

 • Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

 • Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 • Vybavením reklamácie je: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením. Pod nesprávnym používaním sa rozumie najmä nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na čistenie, pranie, sušenie, žehlenie, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený, pričom mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel. Výrobok nie možné reklamovať  pre fľaky, škvrny a iné ušpinenie tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru. Výrobok nesmie byť poškodený jeho nadmerným zaťažovaním alebo zanedbaním starostlivosti o jeho údržbu. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.
 • Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla spoločnosti: M.R.Štefánika 395, 912 50 Trenčín, Slovenská republika.

Právo odstúpiť od zmluvy

 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota 14 dní na odstúpenie sa počíta odo dňa:

  • Prevzatia všetkých častí objednaného tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu prevezme,  

  • Prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade ak sa tovar dodáva oddelene, alebo
  • Prevzatia prvého dodaného tovaru, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 • Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné:

  • Na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

  • Na predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • Na poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby,
 • Právo odstúpiť od zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom jednoznačne formulovaného vyhlásenia odstúpiť od zmluvy na adrese uvedenej v článku 1.3. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie zmluvy podľa Prílohy č. 1.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na vrátenie platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastní a funkčností tovaru.
 • V prípade ak je predmetom zmluvy na diaľku poskytovanie služieb a Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru / služby

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 • Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záruky

 • Predávajúci poskytuje záruky v zmysle a v rozsahu stanovenom podľa všeobecného predpisu.

Riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 • Orgánom dozoru a súčasne aj jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie sporov využiť online platformu, ktorá je dostupná na nasledujúcom webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1. 11. 2019.

Príloha 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

..........................................

– Dátum: ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Objavte viac

Súbory cookie na doméne rijabavaria.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.